Nhà hai gian trang trí bể cá

55,000

Mô hình nhà hai gian trang trí bể cá thích hợp trang trí cho bể tép. Tép và cá nhỏ thích chui vào các hang để tránh các sinh vật lớn hơn, giúp bảo vệ chúng an toàn.